4.219 kết quả trả về

Cài Đặt

Tạo bởi Nguyễn Đạt trong Homebrew 25 March 2019
Việc cài đặt chương trình Homebrew trên Mac OS X khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần chạy một câu lệnh duy nhất như ở dưới đây trên cửa sổ...