Biến $_GET và $_POST được sử dụng để thu thập dữ liệu từ form. Form PHP - HTML Cơ Bản Ví dụ Trình bày một form HTML cơ bản...
Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương trình xử lý ngôn ngữ PHP. Trình...
Nếu bạn thường xuyên phải viết mã lệnh HTML và CSS thì bạn nên nghiêm túc cân nhắc sử dụng Emmet để giúp việc lập trình trở n...
Ngôn ngữ lập trình Là Gì Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt được thiết kế để giúp các lập trình viên có thể dự...