Hàm getline()trong C được sử dụng để hỗ trợ việc lấy dữ liệu theo từng dòng của một file. Hàm getline() sẽ đọc nội dung của t...
Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền tru...
Giới Thiệu Chung Về Decorator Design Pattern Decorator Design Pattern được sử dụng để sửa đổi chức năng của một đối tượng...