Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc ....
Tạo bởi Truc Le 08 November 2018
Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp: Sử dụng cửa sổ dòng lệnh và Trên web...
Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau: if($$link){ die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($li...
Mình có một bảng có tên là products trong đó có một cột là product_id. Bây giờ mình muốn chuyển tên của cột này chỉ là id thì...
Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này...