Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới. <?php echo "Dòng 1\n"; echo "Dòng 2\n";...