Danh Sách Câu Hỏi

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Viết bởi: Vũ Huy Hoàng   12 giờ trước
Em đang đọc một bài viết về PHP cơ bản thì thấy có đoạn viết: PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí và được phát triển bởi cộng đồng lập trình viên trên...

PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

Viết bởi: Hoang Anh   15 giờ trước
Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong...

PHP: khác nhau giữa "mt_rand" và "rand"

Viết bởi: Huyền Cano   20 giờ trước
Các bác cho em hỏi hai hàm mt_rand và rand của PHP khác nhau như thế nào và nên sử dụng hàm nào để sinh ra một số ngẫu nhiên? ...

C: Hỏi về "char **argv" trong hàm main()

Viết bởi: Trung Võ   20 giờ trước
Trong phần trả lời câu hỏi Lập trình C "void main()" hay "int main()" em thấy có cách viết hàm main() như sau: int main(int argc, char **argv) ...

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Viết bởi: Vân Trần   22 giờ trước
Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...

Laravel input autocomplete không work

Viết bởi: Vũ Văn Tuấn   1 ngày trước
Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào...

JavaScript: convert giá trị về boolean

Viết bởi: Phúc Lê   3 ngày trước
Dear all, Mình có một biết isAdmin trong JavaScript được lấy từ giá trị trả về từ config trên admin Joomla như sau: <script> var isAdmin = "<?= JComponentHelper::getParams('com_users')->get('isAdmin'); ?>"; </script> ...

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Viết bởi: Nguyen Thuy Trang   3 ngày trước
Chào m.n! Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi: Uncaught Error: Unknown provider: $http from services Mô-đun của em như sau: ...

PHP: định dạng từ tiếng Anh theo số nhiều hoặc số ít

Viết bởi: Nguyen Lam   3 ngày trước
Trong trang trả về kết quả tìm kiếm sản phẩm mình có một khung message hiển thị số lượng sản phẩm trả về. Ở trong khung này mình cần chọn giữa từ products (tương ứng...

Hiển thị collection structure trong MongoDB

Viết bởi: Ngọc Anh   3 ngày trước
Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác...