Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

Kiểm tra phiên bản của PHP

Tạo bởi Tân Late 01 January 2017

Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp:

  • Sử dụng cửa sổ dòng lệnh và
  • Trên web
  • ...