Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

JSP là gì?

Tạo bởi Vân Trần 20 June 2017

Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì:

  • JSP là ngôn ngữ lập trình web và là một phiên bản khác...

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Tạo bởi Quỳnh Anh 30 December 2016

Ruby hỗ trợ phương thức delete dùng để xóa phần tử ra khỏi mảng:

a = [2,4,6,3,8]
a.delete(3)

PHP có hàm nào tương tự như vậy để xóa một phần tử ...