Làm sao để xoá ký tự cuối cùng trong một chuỗi sử dụng PHP? Ví dụ mình có chuỗi ban đầu: $str = "PHP "; Sau khi xoá chuỗi cu...
Hi all, Mọi người cho mình hỏi trong PHP làm cách nào để có thể tạo ra một chuỗi string random? Mình có biết hàm rand() nhưn...