Em cần parse một file JSON như dưới đây để lấy ra các thuộc tính của author như username, post_count và lấy ra các thuộc tính...
Mình có một bảng có tên là products trong đó có một cột là product_id. Bây giờ mình muốn chuyển tên của cột này chỉ là id thì...