Hello mọi người. Mình có dùng CKEditor để nhập liệu. Sau đó lưu thẳng vào database và hiển thị ra thì nó hiển thị ra luôn cá...
Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp: Sử dụng cửa sổ dòng lệnh và Trên web...
Trong khi học về lập trình web em gặp phải thuật ngữ SQL Injection nhưng chưa hiểu SQL Injection là gì. Bác nào có thể giải t...