câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Làm sao để hiển thị dấu xuống dòng với câu lệnh echo?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Quang Nguyen, Hana Pham, Ánh Thủy, Đình Anh, Linh Nguyễn, Hang Pham, Nguyen Thuy Trang, Thành Công, Minh Tâm, Hani Pham, Hanh Nguyen, Trần Anh, Nguyen Lam, Roy Trịnh, Khoi Tran, Vũ Nhật Linh

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...:

Ví dụ:

$ echo -e "Dòng 1\nDòng 2"

Bạn cũng có thể dùng cặp dấu nháy đơn như sau:

$ echo -e 'Dòng 1\nDòng 2'
Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời