CSS Cơ Bản

Trong khi HTML được dùng để tạo ra siêu văn bản thì CSS được trình duyệt dùng để xác định xem siêu văn bản nên được hiển thị như thế nào. Tương tự như HTML, CSS được dùng phổ biến và là một phần không thể thiếu cho hầu hết tất cả các website hiện này. Để trở thành một nhân viên lập trình web, hoặc nhân viên thiết kế web bạn sẽ cần phải nắm được ít nhất cơ bản về CSS. Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong CSS bao gồm:

  • Cách nhúng mã lệnh CSS vào bên trong file HTML.
  • Tìm hiểu về bộ chọn
  • Tạo màu nền cho website
  • Thay đổi phông chữ và cỡ chữ
  • Cách trang trí các khung trong HTML bao gồm tạo màu viền tạo khoảng đệm và tạo lề

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng...

Nhúng CSS

Để nhúng mã CSS vào trang web chúng ta có 3 thực hiện thông qua...

Cú Pháp

Tập tin CSS bao gồm một hoặc nhiều quy luật CSS khác nhau. Một quy...

Hệ Thống Màu

Trong CSS bạn có thể biểu diễn giá trị của màu theo một trong ba...

Phông Chữ

CSS cho phép chúng ta có thể tuỳ biến phông chữ, cỡ chữ và tạo...

Văn Bản

Trong CSS, để quy định màu văn bản thuộc về bộ chọn tương ứng chúng...

Box Model

Trên trang HTML, mỗi phần tử của trang được đại diện bởi một hình chữ...

Canh Lề

Thuộc tính margin trong CSS được sử dụng để canh lề cho phần tử bằng...

Đường Viền

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử...

Khoảng Đệm

Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi