Golang Cơ Bản

Golang là ngôn ngữ lập trình mới ra đời được phát triển bởi Google và đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng lập trình. Khoá học Golang cơ bản được xây đựng với mục đích giới thiệu những tính năng cơ bản của ngôn ngữ này. Khoá học được thiết kế để dành cho những bạn mới bắt đầu, trong đó bao gồm những nội dung sau:

  • Hướng dẫn cài đặt Golang trên Ubuntu
  • Tìm hiểu cách hoạt động của chương trình và thực hành viết một ứng dụng Hello World đơn giản
  • Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu data structure của Go
  • Tìm hiểu về cách viết các câu lênh điều kiện và vòng lặp trong Go
  • Tìm hiểu về hoạt động của interface và method

Kết thúc khoá học bạn sẽ nắm vừng được những kiến thức nền tảng của Golang và hoàn toàn sẵn sàng để có thể bắt đầu tham gia một dự án thực tế.

Danh Sách Bài Học

Go Giới Thiệu

Ngôn ngữ Go hay còn gọi là Golang là một ngôn ngữ lập trình được...

Go Cài Đặt

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Go (bao gồm chương trình...

Go Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách tạo và chạy chương trình Hello...

Go Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Golang gồm có 3 thành...

Go Package

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một package sử dụng...

Go Cú Pháp

Biến được khai báo sử dụng từ khoá var và theo sau là kiểu dữ...

Go Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kiểu dữ liệu sẵn có trong Golang....

Go For Loop

Trong Golang chỉ có một loại vòng lặp duy nhất là vòng lặp for. ...

Go If/Else

Câu lệnh if hay if statement trong Golang có cú pháp như sau: ...

Go Switch

Câu lệnh switch hay switch statement là một loại cấu trúc điều khiển giúp lập...

Go Function

Chúng ta đã sử dụng function ở những bài học trước. Trong bài học này...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi