HTML Cho Người Mới Bắt Đầu

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language dịch sang tiếng Việt là...

Thuộc Tính

Thuộc tính (attribute) được sử dụng để gắn thêm thông tin cho phần tử. Thuộc...

Thẻ

Thẻ được sử dụng để tạo ra cấu trúc cho trang HTML. Mỗi thẻ khác...

Liên Kết

Liên kết được sử dụng để tham chiếu tới một văn bản HTML. Người dùng...

Hình Ảnh

Thẻ <img> được sử dụng để tạo hình ảnh. &lt;img src=&quot;http://hocnhanh.xyz/img/logo.png&quot; alt=&quot;Logo&quot; width=&quot;50&quot; height=&quot;50&quot;&gt; ...

Văn Bản

Trong HTML chúng ta sử dụng thẻ <p> để chứa nội dung của một đoạn...

Khai Báo DOCTYPE

HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML... Khai...

Tập Tin HTML

Để tạo tập tin HTML bạn sử dụng một trình soạn thảo văn bản (hay...

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu...

Tiêu Đề Trang

Tiêu đề của trang web là một đoạn văn bản mô tả nội dung tóm...

Danh Sách

Trong HTML có tất cả 3 loại danh sách: Ở bài học này chúng ta...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi