JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu

Danh Sách Bài Học

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong...

Kiểu Dữ Liệu

JavaScript phân biệt dữ liệu theo từng kiểu khác nhau. Ở bài học này chúng...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để lặp lại việc thực thi của đoạn mã lệnh...

Toán Tử

JavaScript hỗ trợ rất nhiều các phép toán khác nhau như phép toán số học...

Cú Pháp

Cú pháp JavaScript bao gồm tập hợp các quy luật được các lập trình viên...

Thêm Mã JavaScript

Tương tự như CSS, mã JavaScript có thể được thêm vào trang HTML theo ba...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để kiểm soát luồng thực thi của các...

Hàm

Hàm là một đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một tác vụ...

Giới Thiệu

JavaScript là ngôn ngữ lập trình thường được dùng chung với HTML để tạo ra...

break và continue

Hai câu lệnh break và continue rất thuận tiện khi chúng ta muốn tuỳ chỉnh...

Phạm Vi Của Biến

Trong JavaScript các biến được chia thành hai loại là biến địa phương và biến...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi