JavaScript Cơ Bản

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng được sử dụng trong hầu hết các website trên thế giới hiện nay. Nó cho phép tương tác với các hành động của người dùng trên trình duyệt cũng như thêm các hiệu ứng sinh động vào trang web.

Bài hướng dẫn này là phần 1 trong tổng số 2 phần của series hướng dẫn học JavaScript. Để có thể theo dõi được bài học, bạn cần có những hiểu biết căn bản về HTML. Ngoài kiến thức cơ bản về HTML ra, việc đã làm việc với một ngôn ngữ lập trình trước đó sẽ giúp bạn theo dõi bài học một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc và bạn hoàn toàn có thể tiếp cận JavaScript như là người bắt đầu học lập trình.

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu...

Comment

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình...

Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử...

Phép Toán

Để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng dấu =: var age; age...

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc...

Hàm

Sử dụng hàm khi chúng ta muốn nhóm một số đoạn code nào đó có...

Phạm Vi Của Biến

Khi được định nghĩa ở ngoài hàm biến sẽ có phạm vi global, ngược lại...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển dùng để điều khiển luồng thực thi của chương trình. Trong...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi...

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi