Lập Trình PHP Toàn Tập

PHP là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay và được dùng chủ yếu để tạo ra các ứng dụng cần có sự tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong khóa học này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản trong PHP như biến, vòng lặp, câu điều kiện, hàm...

PHP

Danh Sách Bài Học

Kiểu Dữ Liệu

Dữ liệu trong PHP được chia theo các kiểu khác nhau. Trong bài học này...

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử....

Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một...

Hàm

Hàm là một nhóm gồm nhiều các câu lệnh có liên quan tới nhau dùng...

Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của...

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các...

Vòng Lặp For

Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu...

Cài Đặt

Bài học này hướng dẫn bạn cách cài đặt chương trình PHP trên hệ điều...

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có...

Cú Pháp

Trong bài học này bạn sẽ viết một ứng dụng nhỏ có tên là Hello...

Giới Thiệu

Trong khoá học này bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức từ cơ bản...

Câu Lệnh Switch

Câu Lệnh switch cũng là một dạng cấu trúc điều khiển. Nó được sử dụng...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi