MySQL Cho Người Bắt Đầu

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến nhất đối với các dự án phát triển web vừa và nhỏ trong các doanh nghiệp. Trong khóa học này sẽ hướng dẫn một cách chi tiết, rõ ràng và ngắn gọn để bạn có thể bắt đầu làm việc được với MySQL trong các dự án thực tế.

Khóa học sẽ giúp bạn tìm hiểu các cú pháp cơ bản, sử dụng câu lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu, thêm và xóa bảng, thêm, sửa và xóa dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Kết thúc khóa học, bạn sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng cơ bản để có thể sẵn sàng làm việc được với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Danh Sách Bài Học

USE: Chọn Database

Sau khi tạo database, để có thể làm việc trên database đó chúng ta cần...

Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ...

Xóa Bảng

Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...

Tạo Database

Bước tiếp the chúng ta cần làm sau khi đã kết nối với MySQL server...

Đọc dữ liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng user dùng câu lệnh...

Kết Nối Với MySQL

Sau khi cài đặt MySQL server sẽ tự động tạo một user với tên đăng...

Thêm, Xóa, Cập Nhật Kiểu Dữ Liệu Của Cột Trong Bảng

Để thêm, xóa hay cập nhật kiểu dữ liệu của cột trong bảng, chúng ta...

Yêu Cầu

Để có thể theo dõi bài học, bạn cần cài đặt tối thiểu 2 gói...

Chèn Dữ Liệu Vào Bảng

Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh sau: ...

Cập Nhật Dữ Liệu Trên Bảng

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh update, ví...

Bảng Trong MySQL

Table (bảng) trong MySQL thể hiện cấu trúc dữ liệu và là nơi để lưu...

Xóa Database

Để xóa hoàn toàn database chúng ta dùng cú pháp như sau đây: ...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi