PHP

Danh Sách Bài Học

Hàm trim

Hàm trim trong PHP dùng để xóa ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở...

Mảng - Array

Mảng là một kiểu dữ liệu của PHP cho phép lưu trữ nhiều giá trị...

Cài Đặt PECL Trên Ubuntu

PECL (viết tắt của PHP Extension Community Library) là một kho chứa các phần mở...

Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên...

Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một...

PHP include

include là một cấu trúc của PHP và được dùng để nhập một tập tin...

Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho...

Trait

Trait là cơ chế cho phép các lập trình viên có thể sử dụng lại...

Hàm fopen

Hàm fopen trong PHP được dùng để mở một tập tin hoặc một địa chỉ...

Cài Đặt Composer

Hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho các máy tính sử dụng Linux như...

Hàm header

Hàm header() trong PHP dùng để gửi thông tin HTTP header về cho máy khách. ...

mysqli::__construct

mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối...

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ...

Hàm fread

Hàm fread trong PHP được dùng để đọc nội dung tập tin. Hàm fread được...

Hàm array_key_exists

Hàm array_key_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra mảng có khóa với giá trị...

Hàm strtotime

Hàm strtotime dùng để phân tích và chuyển một chuỗi các ký tự tiếng Anh...

Hàm fwrite

Hàm fwrite trong PHP được dùng để ghi dữ liệu dạng văn bản nên tập...

Hàm json_decode

Hàm json_decode được dùng để mã hoá các chuỗi JSON về dạng kiểu dữ liệu...

Hàm rtrim

Hàm rtrim trong PHP được dùng để xóa bỏ khoảng trắng (hoặc ký tự khác)...

Hàm str_replace

Hàm str_replace được dùng để thay thế một (hoặc nhiều) chuỗi bởi một (hoặc nhiều)...

Hàm json_encode

Hàm json_encode dùng để chuyển đổi một giá trị về một chuỗi JSON. ...

Hàm pathinfo

Hàm pathinfo() trong PHP được dùng để trả về thông tin của tập tin trên...

Hàm file_exists

Hàm file_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra sự tồn tại của một tập...

Giới Thiệu Về Composer

Composer là chương trình quản lý các thành phần phụ thuộc (hay dependecy) như các...

Hàm phpinfo

Hàm phpinfo trong PHP được dùng để hiển thị thông tin về chương trình PHP...

PHP và HTML

Mã lệnh PHP được chạy trên máy chủ và thường được dùng để sinh ra...

Kết nối với MySQL

PHP phiên bản 5 trở lên hỗ trợ 3 cách phổ biến sau đây để...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi