Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift

Khoá học này được thiết kế với mục đích giúp những bạn mới bắt đầu có thể dễ dàng tiếp cận được những khái niệm quan trọng trong lập trình iOS.

Trong suốt khoá học bạn sẽ được hướng dẫn để phát triển một ứng dụng quản lý món ăn sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift. Khoá học cũng sẽ giúp bạn làm quen với những kỹ năng cơ bản như sử dụng môi trường phát triển tích hợp Xcode, cách sử dụng storyboard và interface builder...

Danh Sách Bài Học

Làm Quen Với Xcode

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể...

Auto Layout

Auto Layout là một tính năng hữu ích giúp bạn có thể thiết kế layout...

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên...

Thêm Nút Button

Trong phần này chúng ta sẽ thêm một nút button (tạo bởi lớp UIButton). Một...

Chạy Ứng Dụng

Khi sử dụng template có sẵn trong Xcode để tạo ra ứng dụng thì Xcode...

Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra...

Thêm Text Field

Các thành phần giao diện người dùng User Interface (hay UI) được sử dụng để...

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo...

Tạo Constraint cho Text Field

Ở bài học trước chúng ta đã thêm constraint canh lề cho stack view được...

Tạo Dự Án

Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên...

Outline View

Khung outline view trong Xcode giúp chúng ta biết được các thành phần giao diện...

View Controller

Ngoài AppDelegate.swift thì Xcode còn tạo thêm cho chúng ta tập tin ViewDelegate.swift. Tập tin...

Giới Thiệu

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng...

Thêm Nhãn Label

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình...

App Delegate

Trong phần này và một số phần tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với...

Cấu Hình Text Field

Ở bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc cấu hình trường nhập...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi