SQL Cơ Bản

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện nay đều sử dụng dữ liệu và việc nắm vững được các kiến thức cơ bản để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có đối với mọi lập trình viên.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được làm quen với SQL. Bài hướng được viết để dành cho người mới bắt đầu. Và không đòi hỏi bạn cần phải có bất cứ hiểu biết nào về cơ sở dữ liệu trước đó.

Bạn đã sẵn sàng? Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu học SQL.

Danh Sách Bài Học

Nhập Môn

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng...

Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db; ...

Làm Việc Với Bảng

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví...

Chèn Dữ Liệu

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co)...

Truy Vấn Dữ Liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh...

Cập Nhật Dữ Liệu

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE, ví...

Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi