jQuery: Chọn một <option> trong menu <select>

Trung Võ

Mọi người cho em hỏi trong jQuery làm cách nào để chọn một option từ một dropdown menu tạo ra bởi thẻ <select>?

Ví dụ như em có một đoạn HTML như sau:

<select name="gender">
    <option value="false">--Vui lòng chọn---</option>
    <option value="0">Female</option>
    <option value="1">Male</option>
</select>

Thì nếu như muốn chọn option với giới tính là Male thì phải làm sao?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan