jQuery Cơ Bản

Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thư viện jQuery một thư viện mã nguồn mở viết bằng Javascript giúp đơn giản hóa việc tương tác với phần tử HTML của trang web. Bạn sẽ được làm quen với các bộ chọn trong jQuery, tạo ra các hiệu ứng như ẩn hiện phần tử, xóa, thêm, sửa nội dung của phần tử, di chuyển phần tử... sử dụng bộ thư viện này. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được cách xử lý các sự kiện khi người dùng tương tác với trình duyệt như click vào một phần tử, chuẩn bị gửi form dữ liệu lên server hay bắt đầu gõ bàn phím.

Danh Sách Bài Học

Đối Tượng jQuery

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trườn...

Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

Sử Dụng CDN

Với cách nhúng này chúng ta sẽ không phả...

Tất cả các sự kiện có trong JavaScript đều được thư viện jQuery hỗ trợ. Trong phần này bạn sẽ được làm quen với cách dùng thư viện này để xử lý các sự kiện phổ biến ...

Phương Thức .each()

Khi sử dụng bộ chọn lớp hoặc phần tử thông thường bạn sẽ nhận được nhiều hơn một phần tử trả về. Thư viện jQuery cho phép bạn lặp giữa các ph...

Sử dụng jQuery cho phép bạn lựa chọn phần tử HTML một cách dễ dàng thông qua Bộ Chọn (tên tiếng Anh là selector). Có rất nhiều bộ chọn khác...

Trong bài học này bạn sẽ làm quen với các phương thức hỗ trợ tương tác với phần tử trong trang HTML sử dụng thư viện jQuery.

text...

jQuery cung cấp API cho phép bạn làm việc dễ dàng với CSS của phần tử. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm, xóa class vào phần tử HTML và cách thay đổi ...

jQuery Là Gì

jQuery là 1 bộ thư viện được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript giúp đơn giản hoá việc viết mã lệnh JavaScript. jQuery là thư viện mã nguồn mở (hoàn t...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra một số hiệu ứng phổ biến sử dụng thư viện jQuery.

hide()

Phương thức hide() được s...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học