Developers (PHP, HTML5, JavaScript)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25

The Job

+ Phát triển GLPI giai đoạn 2 và chỉnh sửa cập nhật, bổ sung/tích hợp các module phục vụ quản lý truy cập, quản lý cấu hình
+ Phát triển và tích hợp CRM (dự kiến trên nền SuiteCRM mã nguồn mở)
+ Phát triển hệ thống hỗ trợ đào tạo và wiki
+ Nâng cấp/Phát triển call center trở thành contact center, chatbot

Your Skills and Experience

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với opensource framework (đặc biệt là CRM, chatbot, wiki, Asterisk), và kinh nghiệm với python cũng là điểm cộng.

- 2 năm phát triển phần mềm, kinh nghiệm phát triển web, user interface, CMS, e-commerce, php, html/css, javascript, mysql/postgre, triển khai website ……

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-25