Front-End Developer (Quantity: 05)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26

1. 신입 Người mới Fresher

기본 요구 사항 (Basic Requirements) Các yêu cầu cơ bản
- 인터넷 활용 능력
Có khả năng sử dụng thành thạo internet
Be capable of using internet smoothly.
- HTML, CSS에 관한 기본 지식 보유
Có kiến thức cơ bản liên quan đến HTML, CSS
Have basic knowledge of HTML, CSS.
- 웹 표준, 웹의 기본 구조에 대한 이해
Hiểu về tiêu chuẩn web, cấu tạo cơ bản của web
Have a good understanding of web standards, web basic structure.

우대 요구 사항 (Preferred Requirements) Các yêu cầu ưu tiên
- 없음
Không có
None

2. 경력 Người có kinh nghiệm Experienced person

기본 요구 사항 (Basic Requirements) Các yêu cầu cơ bản
- 직무 경력 6개월 이상
Có trên 6 tháng kinh nghiệm làm việc
Have working experience from 6 months upwards.
- HTML / CSS 기반의 개발 경험 보유
Có kinh nghiệm phát triển những cái cơ bản của HTML / CSS
Have good knowledge of HTML / CSS
- 웹 표준을 준수한 크로스 브라우징 마크업 가능
Có khả năng cross-browsing markup tuân thủ tiêu chuẩn web.
Be capable of cross-browsing markup that complies with web standards.
- 웹 접근성에 대한 이해
Hiểu về tính tiếp cận của web.
Be experienced in Web Accessibility

우대 요구 사항 (Preferred Requirements) Các yêu cầu ưu tiên
- 반응형 웹, 모바일 웹의 개발 경험 보유
Có kinh nghiệm phát triển web dạng đáp ứng, web mobile
Be fully experienced in Web Responsive and Mobile
- 웹 접근성을 준수한 개발 경험 보유
Có kinh nghiệm phát triển tuân thủ tính tiếp cận web
Be fully experienced in Web Accessibility

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-26