.NET Developer (C#, ASP.NET) (Mới)

Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25

The Job

  • Kinh nghiệm các dự án và phát triển phần mềm chuyên về bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng.
  • Phân tích và thiết kế hệ thống báo cáo từ hệ thống DataBase có sẵn.
  • Xây dựng các báo cáo số liệu cho người sử dụng: Văn phòng và lực lượng thị trường
  • Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đầu vào của hệ thống.
  • Xây dựng và triển khai hệ thống Outsource
  • Tìm kiếm, nghiên cứu, sử dụng các công nghệ/code mới thay thế thế hệ cũ.

Your Skills and Experience

  • DataBase: SQL, My SQL, Oracle.
  • Sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình .Net và làm được các ngôn ngữ khác như: PHP
  • Có các chứng chỉ về mạng MCSA, MCSE, Kế toán là một lợi thế.

Việc Làm Liên Quan

Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25
Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-25