iOS Developer (Objective C, Swift)

Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11

The Job

 • To develop market ready iOS applications / Phát triển các ứng dụng iOS để phát hành ra thị trường 

Responsibility

 • Codes, tests and debugs software programs according to apple standards./ Lập code, chạy thử và sửa lỗi các phần mềm theo tiêu chuẩn apple.
 • Writes memory and processor efficient code./ Viết code (mã) ít tốn bộ nhớ và tài nguyên xử lý.
 • Maintains accurate and up to date documentation of code and its changes. / Cập nhật thông tin chính xác và mới nhất về code và quá trình thay đổi code.
 • Prepares test data for unit testing. / Chuẩn bị dữ liệu test cho quá trình kiểm thử đơn vị (unit test-1 phương pháp kiểm mã nguồn)
 • Should possess the skill to work alone and within teams./ Có kĩ năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm.
 • Continuously upgrades technical knowledge on one or more technologies. / Liên tục cập nhật kiến thức bản thân về một hay nhiều loại công nghệ.
 • Provides input into design of the software solution. / Cung cấp thông tin/ý tưởng để thiết kế giải pháp phần mềm.
 • Track progress of own work and provides status updates to Development Leads./ Theo dõi tiến độ làm việc bản thân và cập nhật tình hình cho Trưởng nhóm Phát triển.
 • Work closely with internal teams for project related activities / Làm việc chặt chẽ với đội ngũ nội bộ để giải quyết các quy trình dự án.
 • Adheres to Software Development policies and guidelines./ Tuân theo đúng thủ tục và quy trình của ngành Phát triển Phần mềm.

Your Skills and Experience

 • Graduated Colledge/ University with related majors / Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan 
 • Relevant Experience / Kinh nghiệm liên quan: 2 – 4 years
 • Communicate in English and work with foreigner team/ Sử dụng tiếng Anh giao tiếp, làm việc với team nước ngoài
 • Specification / Skills / Experience: Tiêu chuẩn / Kỹ năng / Kinh nghiệm:
  • In addition to possessing good communication skills, being self-motivated, focused on delivery and paying attention to detail, the candidate should have excellent knowledge and experience in the following technologies/areas: / Ngoài kỹ năng giao tiếp tốt, có động lực làm việc, sức tập trung chuyên môn và chú ý chi tiết trong công việc, ứng cử viên cũng cần có kiến thức tốt và kinh nghiệm trong các mảng/chuyên môn sau:
  • Primary skills (Must have) / Kỹ năng cơ bản (bắt buộc):
   • Objective C 
   • Swift
   • MVC framework 
   • iOS app development lifecycle and standards 
   • iOS eco-system and components 
   • Xcode and its components 
  • Secondary skills (Nice to have):Kỹ năng thứ cấp (có càng tốt)
   • Core Data
   • Sprite Kit 

Why You'll Love Working Here

 • We have friendly and dynamic working environment, where employees can show the best of themselves and climb the corporate ladder.
 • You are also given many challenges as well as opportunities to enhance your knowledge and skills to become a professional staff in this field

Việc Làm Liên Quan

Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Tân Chánh, Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-11