Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá:

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo constraint vào các view có trong scene hiện có. ...

Mac OSX -Can't connect to local MySQL server through socket

Trên máy Mac em sử dụng Homebrew để cài đặt MySQL. Sau khi cài đặt xong và chạy câu lệnh khởi động MySQL server như sau: sudo mysql.server start ...

Hình Ảnh

Thẻ được sử dụng để tạo hình ảnh. <img src="http://hocnhanh.xyz/img/logo.png" alt="Logo" width="50" height="50"> Thẻ là thẻ tự đóng. Thẻ không có thẻ đóng và chỉ chứa các thuộc tính. ...

License key cho PHPStorm 8

Nếu xác định sử dụng lâu dài thì mình nghĩ bạn nên mua key PHPStorm vì đây là phần mềm IDE thương mại, ngoài việc được support bạn còn tránh được license key bị vô...

Thêm Text Field

Các thành phần giao diện người dùng User Interface (hay UI) được sử dụng để hiển thị nội dung trên màn hình. Các thành phần UI này còn được gọi là view. Trong bài học...

PHP Là Gì

PHP (viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được phát triển bởi Rasmus Lerdorf. Phiên bản đầu của PHP được giới thiệu vào năm 1995. PHP có...

Hình Ảnh

Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ : <img src="http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png" width="200"> Chạy ...

Thắc Mắc về "Malloc" và "Calloc" trong C

Em đang bị vướng về cách sử dụng hai hàm malloc và calloc trong lập trình C đó là khi em cấp phát bộ nhớ là 0 byte cho con trỏ thì tại sao khi...

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau: ...

Tạo User model

Chưa có mô tả cho bài viết này