Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá:

jQuery - .addClass()

hướng dẫn Minh Phạm Minh Phạm 20 June 2018
Method .addClass() của đối tượng jQuery được dùng để thêm CSS class vào phần tử. Có hai cách khác nhau sử dụng method này: Trong cú pháp này thì className là tên của CSS class...

Hỏi về technical solution khi xây dựng mạng xã hội

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 June 2018
Câu hỏi của bạn chung chung nên rất khó trả lời cụ thể được. Tuy nhiên thì để xây dựng mạng xã hội như FB thì bạn cần chú ý tới vài điểm sau: ...

Câu Lệnh useradd

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 June 2018
Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên hệ thống. Tên người dùng phải là duy nhất tức là không trùng với tên...

Giới Thiệu

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 20 June 2018
HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được sử dụng trên mạng internet...

Giới Thiệu

hướng dẫn Minh Phạm Minh Phạm 20 June 2018
Trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với React.js. Để có thể hiểu được bài hướng dẫn...

Thiết Lập Môi Trường

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Để có thể làm việc với ngôn ngữ C# máy tính của bạn cần được cài đặt .NET framework và một phần mềm IDE dùng để phát triển phần mềm. ...

Hàm date

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 20 June 2018
Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước. echo date('d/m/y'); // Hiển thị 01/09/2016 Hàm date() có cú pháp như sau: ...

Giới Thiệu

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 20 June 2018
PHP viết tắt của từ Personal Home Page và là: Ngôn ngữ lập trình máy tính bao gồm các quy luật viết mã lệnh để máy tính có thể hiểu được. PHP là một ngôn...

Giới Thiệu

hướng dẫn Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 June 2018
JSP là công nghệ được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và được dùng trong việc phát triển các ứng dụng web. Chương trình viết bằng JSP được chạy trên server và hỗ trợ...

Model

hướng dẫn Minh Phạm Minh Phạm 20 June 2018
Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về Controller và View. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần còn lại trong mô hình MVC là Model. ...