Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá:

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Cú Pháp

Đình Anh Đình Anh 20 September 2018
Cú pháp JavaScript bao gồm tập hợp các quy luật được các lập trình viên sử dụng để viết mã lệnh chương trình. ...
hướng dẫn

Golang Cơ Bản: Go Cài Đặt

Trung Quân Trung Quân 20 September 2018
Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Go (bao gồm chương trình Go compiler và một số tool hỗ trợ khác) trên máy tính sử dụng một trong 3 hệ điều hành...
hướng dẫn

Hiển Thị Line Number trong Vim

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 20 September 2018
Khi sử dụng Vim (đặc biệt với quyền sudo) để mở một tệp tin trên Linux server thì thông thường bạn sẽ không thấy line number được hiển thị. Điều này khá bất tiện trong...
bài viết Vim Text Editor Linux

Golang Cơ Bản: Go Cấu Trúc Chương Trình

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 September 2018
Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Golang gồm có 3 thành phần chính sau: Chúng ta sẽ phân tích các thành phần này sử dụng source code của chương trình Hello...
hướng dẫn

Golang Cơ Bản: Go If/Else

Trung Quân Trung Quân 20 September 2018
Câu lệnh if hay if statement trong Golang có cú pháp như sau: if expression { // code... } Code đặt bên trong câu lệnh if sẽ được chạy nếu và chỉ nếu biểu thức...
hướng dẫn

Golang Cơ Bản: Go Function

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 September 2018
Chúng ta đã sử dụng function ở những bài học trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm function trong Golang. ...
hướng dẫn

PHP và MySQL Sử Dụng MySQLi: Đọc Dữ Liệu Của Bảng

Đình Anh Đình Anh 20 September 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy về dữ liệu từ một bảng cho trước. Trên cơ sở dữ liệu learn_php_mysql_db chúng ta sẽ cần tạo một bảng có tên là...
hướng dẫn

Golang Cơ Bản: Go Package

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 September 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một package sử dụng Golang. Package này có tên là firstpackage và sẽ chứa một hàm public và một hàm private. Hàm public của...
hướng dẫn

Golang Cơ Bản: Go Switch

Trung Quân Trung Quân 20 September 2018
Câu lệnh switch hay switch statement là một loại cấu trúc điều khiển giúp lập trình viên có thể dễ dàng kiểm tra biểu thức điều kiện với nhiều giá trị cho trước thay vì...
hướng dẫn

Học HTML: HTML Bảng

Minh Phạm Minh Phạm 20 September 2018
Trong HTML thẻ <table> được sử dụng để đánh dấu một bảng. Thẻ <table> được sử dụng kết hợp cùng các thẻ khác như <thead>, <tbody>, <tr> và <td> để tạo thành các phần nội...
hướng dẫn

HTML Cho Người Bắt Đầu: Giới Thiệu Về HTML

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 September 2018
HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Bây giờ hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản...
hướng dẫn

Học HTML: HTML Thuộc Tính Style

Đình Anh Đình Anh 20 September 2018
Thuộc tính style được sử dụng để áp dụng kiểu (style) hiển thị cho phần tử. &lt;h1 style=&quot;color: red;&quot;&gt;Đây Là Một Đề Mục&lt;/h1&gt; &lt;p style=&quot;color: green;&quot;&gt;Đây là đoạn văn bản thứ nhất.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;color: yellow;&quot;&gt;Đây...
hướng dẫn

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 September 2018
Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau: # -*- coding: utf-8 -*- myString = &quot;Xin chào thế giới&quot; print...

Học HTML: HTML Giới Thiệu

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 September 2018
HTML là viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language, dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản: HTML mô tả cấu trúc của một trang web (web page) sử...
hướng dẫn

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Lê Trung Lê Trung 19 September 2018
Đối với những ai dùng hệ điều hành Mac OS thì tham khảo hướng dẫn sau để thiết lập phím tắt đóng tập tin cho PHPStorm: ...
trả lời PHPStorm IDE Editor

AngularJS Cơ Bản: Nhập Môn

Trung Quân Trung Quân 19 September 2018
Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể. ...
hướng dẫn

Tự Học Thiết Kế Website với HTML: Bước Tiếp Theo

Đình Anh Đình Anh 19 September 2018
Chúc mừng bạn đã tạo được một Website doanh nghiệp đầu tiên! Mặc dù webiste này khá là đơn giản và chỉ chứa có 3 trang HTML nhưng đây sẽ là bước khởi đầu để...
hướng dẫn

Xây Dựng Ứng Dụng Chia Sẻ Tài Liệu Với Laravel: Tìm Hiểu Về Ứng Dụng

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 19 September 2018
Chưa có mô tả cho hướng dẫn này
hướng dẫn

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Hiển Thị Thông Tin Sinh Viên

Minh Phạm Minh Phạm 19 September 2018
Trong phần này, chúng ta sẽ làm việc với các hàm trong MySQLi để hiển thị thông tin các sinh viên mà chúng ta đã thêm vào ở các phần trước. ...
hướng dẫn

Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản: Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 19 September 2018
Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu...
hướng dẫn