Apache

Apache

Apache là một phần mềm web server miễn phí được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở. Apache được cài đặt phổ biến trên các máy chủ để giúp máy chủ xử lý các yêu cầu gửi đến theo giao thức HTTP/HTTPS.

27 kết quả trả về