Hai người bạn tên là Programmer và Sysadmin cùng đi trên một hành trình và nhiệm vụ của họ là xây dựng một website sử dụng PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Khi người dùng từ khắp nơi trên thế giới truy cập website, họ gửi request tới Apache Webserver và Apache truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL để lấy dữ liệu trả về cho người dùng. Khi số lượng truy cập tăng lên, Programmer lập trình để tạo ứng dụng còn Sysadmin quản lý và vận hành máy chủ Apache server và máy chủ database MySQL.

Một ngày nọ, Sysadmin nhận...