Chuỗi

Trong lập trình máy tính, chuỗi bao gồm một tập hợp các ký tự, có thể được lưu trữ bởi một hằng hoặc biến số. Trường hợp được lưu trữ trong biến thì tuỳ mục đích sử dụng, chuỗi có thể được định nghĩa theo kiểu có thể hoặc không thể thay đổi giá trị.