Database

Cơ sở dữ liệu bao gồm một bộ dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. Thông thường được lưu trữ bởi một phần mềm quản trị dữ liệu (DBMS) như MySQL, PostgreSQL hay Microsoft Access...