Database

Database

Cơ sở dữ liệu bao gồm một bộ dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định. Thông thường được lưu trữ bởi một phần mềm quản trị dữ liệu (DBMS) như MySQL, PostgreSQL hay Microsoft Access...

47 kết quả trả về

SQL Cơ Bản

Hướng dẫn tạo bởi Nguyễn Duy 23 March 2019
SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện...