CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình phần mềm liên quan được sử dụng...
Content Management System (CMS)