Hoạt Động Gần Đây

Phân Biệt Character Set và Character Encoding

Trong khi lập trình một trong số những công việc mà chúng ta hay phải đụng tới đó là hiển thị nội dung cho người dùng, đặc biệt nếu bạn lập trình web thì phần...
user-uojb89t 18 April 2017 | 197 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...
user-2jnamok 13 May 2018 | 8 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết