Hoạt Động Gần Đây

Hash

Hash là một kiểu dữ liệu trong Ruby tương tự như mảng liên kết (associative array) trong PHP hay danh sách (list) trong Python. Một Hash trong Ruby sẽ bao gồm các khóa và giá...

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể hiện mối liên hệ giữa các màn hình xuất hiện khi chạy ứng dụng. Chúng...

Giới Thiệu

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được...

Cú Pháp

Mã lệnh CSS (đặt trong thẻ hoặc ở một tập tin bên ngoài) sẽ bao gồm một hoặc nhiều bộ quy luật CSS khác nhau. ...

Routing Cơ Bản

Khi nhận được một URL request của người dùng gửi tới, Laravel sẽ phân tích địa chỉ URL để quyết định request này cần được xử lý tiếp như thế nào. Quá trình trên được...

Thẻ

Thẻ được sử dụng để tạo ra cấu trúc cho trang HTML. Mỗi thẻ khác nhau được dùng để đánh dấu các loại nội dung khác nhau. ...

Đường Viền

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ...

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp để phát triển ứng dụng IoT còn tuỳ thuộc vào chức năng của ứng dụng IoT mà bạn viết. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng IoT đơn...

ES6 Object Literal

Object trong JavaScript có thể được tạo theo một số cách khác nhau. Object literal là kiểu cú pháp tạo object sử dụng cặp dấu ngoặc {} và bên trong đó là danh sách các...

Bảng - Table

STT Tên Diện Tích 1 Hà Nội 3,329 km2 ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết