Hoạt Động Gần Đây

jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 21 March 2018
Lỗi trên xuất hiện là bởi vì trình duyệt hiểu rằng dữ liệu trả về từ máy chủ là dạng văn bản (text). Để khắc phục lỗi trên bạn chỉ cần quy định loại dữ...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 21 March 2018
Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ: $ php -i | grep "PHP Version" Hoặc: $ php -r "echo phpversion();" ...

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 21 March 2018
Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2" ...

PHP: Kiểm tra kết nối tới database

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 March 2018
Kiểm tra kết quả trả về từ hàm mysqli_connect() nếu giá trị trả về là FALSE thì có nghĩa là kết nối tới cơ sở dữ liệu gặp trục trặc: ...

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

trả lời Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau: ...

Không chạy được server!

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 21 March 2018
Trước tiên bạn cần kiểm tra xem ứng dụng Rails đang sử dụng database adapter nào. Bạn có thể kiểm tra trong tập tin /config/database.yml. ...

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 21 March 2018
Sử dụng unique rule theo cách bạn làm ở trên thì bạn cần cho Laravel biết muốn so sánh giá trị hiện tại với giá trị của column nào trong table. Nếu như bạn muốn...

Cách tạo một số ngẫu nhiên sử dụng JavaScript

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 March 2018
JavaScript không hỗ trợ hàm nào giống như rand() trong PHP. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng phương thức random của đối tượng Math để tạo một số ngẫu nhiên từ 0 tới 1: ...

Bash và Shell khác nhau như thế nào?

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 21 March 2018
Câu hỏi của bạn đúng ra phải là sự khác biệt giữa Bash và SH. Do các khái niệm Shell, Bash và SH được sử dụng theo cách dễ gây ra nhầm lẫn nên mình...

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 21 March 2018
Hàm has_posts() dùng trong trang page (hoặc category) template của Wordpress và thường đi với the_post() ( Loop Action ). Ngược lại get_posts()sẽ trả về danh sách tất cả các post được lưu trên DB...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết