jQuery jQuery

Trong số các thư viện JavaScript từ trước tới nay thì jQuery luôn được coi là một trong những thư viện được sử dụng nhiều nhất. So sánh với các thư viện khác như Prototype, Yahoo Library, MooTools, Ext.... thì jQuery có rất nhiều những ưu điểm nổi bật như:

  • jQuery có cú pháp đơn giản và dễ học (thâm chí developer không cần biết JavaScript vẫn có thể sử dụng được jQuery)
  • jQuery hỗ trợ nhiều tính năng hữu dụng như AJAX, quản lý và tương tác với DOM Element...
  • jQuery có môt hệ sinh thái phần mở rộn...
CSS CSS

Em có một trang html đơn giản chứa một thẻ <div> với văn bản bên trong như sau:

<!DOCTYPE hml>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<div class="text-middel">Hiển thị nội dung văn bản ở giữa khung div</div>
</body>
</html>

Và em cần phải code CSS sao cho đoạn văn bản trong thẻ <div> nằm ở giữa màn hình trang theo chiều dọc (từ trên xuống). Em sử dụng thuộc tính vertical-align cho thuộc tính div:

div {
    verticle-align: center;
}

Nhưng không được. Sau đó em thử cho cả thuộc tí...

JavaScript JavaScript

Trong JavaScript call()apply() là hai method có thể được sử dụng với bất cứ hàm nào. Nói cách khác khi bạn khai báo một hàm thì hai method này sẽ tự được thêm vào.

function.call()

Hãy xem một ví dụ sử dụng call() sau:

var intro = function() {
    console.log("Tên tôi là " + this.name);
};

var john = {name: "John"};
var peter = {name: "Peter"};

intro.call(john); // Tên tôi là John
intro.call(peter); // Tên tôi là Peter

Trong hàm intro() ở trên chúng ta sử dụng thuộc tính name từ biến this. ...

HTML HTML

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm HTML entity, Meta charsetURL encode.

HTML Entity

HTML entity là cú pháp được dùng để biểu diễn các ký tự đặc biệt hoặc được bảo lưu trong HTML.

Các ký tự như <, >, &, "' được bảo lưu trong HTML do bản thân chúng được sử dụng với ý nghĩa đặc biệt trong HTML (ví dụ như < để tạo thẻ mở và > để tạo thẻ đóng)... Để hiển thị các ký tự này chúng ta cần sử dụng các HTML entity.

HTML entity có thể được biểu diễn sử dụng với cú pháp như sa...