53 kết quả trả về

JavaScript Xuất Thông Tin

Tạo bởi Thùy Phạm 05 July 2018
JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách: - Sử dụng thuộc tính HTML: **innerHTML**. - Sử dụng chức năng xuất của HTML: **document.write()**. - Sử dụng alert...