HTML Là Gì HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng đ...
Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ <img>: <img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png"> Tạo Hình Ảnh trong HTML...
Hai loại danh sách được sư dụng phổ biến trong làm web là danh sách có đánh số thứ tự và danh sách không có thứ tự. Trong bài...
Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản ch...
Phần Tử Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này. Ví dụ ứng với thẻ <h1> chúng ta sẽ có...
Khả năng hiển thị của JavaScript JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách: Sử dụng thuộc tính HTML: innerHTML....