Golang

Golang

Go là một ngôn ngữ lập trình được ví như là phiên bản đơn giản hóa của ngôn ngữ lập trình C. Code Golang được biên dịch ở cấp độ mã máy. Go được phát triển tại Google vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson.

8 kết quả trả về