Lập Trình Web Lập Trình Web

Mọi người cho mình hỏi ở đây đã có ai đã từng nhúng Google Calendar vào trang web và cho phép chỉnh sửa các sự kiện trên web đồng bộ với Google chưa?

Mình đang tìm hiểu nhưng không biết phải đọc tài liệu nào, nhiều nguồn quá, mỗi nguồn đều không giống nhau, hơi hoang mang chỗ này.

Ai đã đi trước có thể chỉ điểm mình một vài tutorial mà mọi người đã làm thành công không?

Mình xin cảm ơn.