HTML

HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang web và ứng dụng web. Cùng với Cascading Style Sheets (CSS) và JavaScript, HTML tạo thành một bộ ba công nghệ nền tảng cho World Wide Web.

56 kết quả trả về