Java

Java

Java ban đầu được phát triển thay thế cho các ngôn ngữ lập trình C/C ++. Hiện nay Java chủ yếu được sử dụng để xây dựng các ứng dụng máy tính để bàn, app Android và ứng dụng máy chủ. Java được sở hữu và cấp phép thông qua Oracle.

38 kết quả trả về