JavaScript

JavaScript

JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứng cho trang web. Mã JavaScript thường được nhúng kèm với mã HTML, giúp cho người dùng có thể tương tác được với trang web.

0 kết quả trả về

Rất tiếc không tìm thấy kết quả nào cho trang bạn đang truy cập.

Hãy tạo một bài viết của bạn ngay bây giờ:
  • Tạo bài viết mới tại đây
  • Đặt câu hỏi tại đây