JavaScript

JavaScript

JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứng cho trang web. Mã JavaScript thường được nhúng kèm với mã HTML, giúp cho người dùng có thể tương tác được với trang web.

56 kết quả trả về

JavaScript Xuất Thông Tin

Tạo bởi Thùy Phạm 04 July 2018
JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách: - Sử dụng thuộc tính HTML: **innerHTML**. - Sử dụng chức năng xuất của HTML: **document.write()**. - Sử dụng alert...