JavaScript JavaScript

JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách:

  • Sử dụng thuộc tính HTML: innerHTML.
  • Sử dụng chức năng xuất của HTML: document.write().
  • Sử dụng alert box: window.alert().
  • Sử dụng console.log().