Bài viết
Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc n...
Bài viết
Thẻ PHP Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ: <?php echo "Xin chào"; ?> Với ví dụ...