Câu hỏi
Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSO...
Câu hỏi
Trong PHP có cách nào để điếm số lượt người dùng đang online trên một trang cụ thể không mọi người? Ví dụ như một user sử dụ...
Bài viết
Thẻ PHP Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ: <?php echo "Xin chào"; ?> Với ví dụ...