Bài viết
Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở l...
Bài viết
Session là một khái niệm phổ biến được dùng trong lập trình các website có kết nối với cơ sở dữ liệu database. Đặc biệt các c...