Bài viết
Biến $_GET và $_POST được sử dụng để thu thập dữ liệu từ form. Form PHP - HTML Cơ Bản Ví dụ Trình bày một form HTML cơ bản...
Bài viết
JavaScript Là Gì JavaScript là một loại ngôn ngữ máy tính được sử dụng chủ yếu cùng với phần mềm duyệt web để tạo các hiệu ứ...