Hoạt Động Gần Đây

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
user-pfuqrli 07 October 2015 | 753 lượt xem

Tìm Hiểu Về Laravel Generator

Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta...
user-q9xvifp 09 October 2015 | 131 lượt xem

Lỗi timeout khi cài đặt

Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...
user-qfilodm 01 January 2017 | 781 lượt xem

Không cài được Laravel bằng composer

Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...
user-qfilodm 01 January 2017 | 121 lượt xem

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...
user-yeulyjb 16 October 2015 | 10 lượt xem

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...
user-vejfn7z 01 January 2017 | 324 lượt xem

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong. Có bạn nào bị như tương tự không vậy? ...
user-lsp9miq 01 January 2017 | 806 lượt xem

Mcrypt PHP extension required.

Khi cài đặt Laravel trên Mac OS X mình sử dụng Composer như sau: $ composer create-project laravel/laravel laravel_app Một thời gian sau khi chạy câu lệnh trên thì gặp phải lỗi như sau: ...
user-1zxjsf0 30 December 2016 | 881 lượt xem

Laravel Eloquent quy định các cột của bảng cần lấy liệu về

Trong cơ sở dữ liệu mình sử dụng một model là User được ánh xạ tới bảng tbl_users trên cơ sỡ dữ liệu. Bảng tbl_users có các cột như username, first_name, lastname, age, gender... Khi...
user-kirfib8 30 December 2016 | 382 lượt xem

Laravel: quy định table trên database được dùng với model

Trên cơ sở dữ liệu em có một bảng với tên order_customer là bảng trung gian kết nối giữa bảng orders và bảng customers. Trong code em tạo một model với tên OrderCustomer và model...
user-3ztadxb 06 March 2017 | 642 lượt xem

Laravel: error in exception handler

Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau: Laravel: error in exception handler Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có...
user-0leji5x 14 February 2017 | 542 lượt xem

Laravel: Tại sao sử dụng lớp "Input" thay vì $_POST hoặc $_GET

Khi làm việc với Laravel thì em thấy framework này có cung cấp lớp Input để lấy ra dữ liệu trong form: $name = Input::get("first_name"); Nhưng trong PHP cũng có hai biến global là $_GET...
user-wtz2qis 11 July 2017 | 982 lượt xem

Laravel: Cách tạo flash message trên trang

Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở...
user-nkj3rdz 23 February 2017 | 1003 lượt xem

Giải Thích Về Dependency Injection Pattern Sử Dụng Laravel 5

Lưu ý 0.0: Câu chữ của bài viết và source code minh họa kèm theo được tinh gọn tới mức tối đa để ngay cả khi độc giả không biết về Laravel framework vẫn có...
user-nkj3rdz 20 July 2017 | 182 lượt xem

Laravel input autocomplete không work

Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào...
user-dciheab 24 November 2017 | 144 lượt xem

Làm việc với Session trong Laravel

Session là một cơ chế cho phép ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu người dùng (hay rộng hơn là client) và sử dụng dữ liệu này ở nhiều lượt truy cập khác...
user-glyn3iv 22 December 2017 | 808 lượt xem

Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi 404 Error trong Laravel

Với Laravel từ phiên bản 5 trở lên cơ chế xuất dữ liệu ở tầng View sẽ luôn đi qua một bước xử lý trong method render() trong class Handler trong tập tin larave/app/Exceptions/Handler.php. Với...
user-uojb89t 27 December 2017 | 426 lượt xem

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

Trong controller em có thêm vào một đoạn code sử dụng lớp Validator của Laravel để đảm bảo tính unique của một trường trên table như sau: ...
user-nlpxicv 09 January 2018 | 996 lượt xem

Laravel Route [RemindersController@postRemind] not defined [Fixed]

Hi mọi người em đang làm theo một hướng dẫn tạo trang phục hồi mật khẩu sử dụng Laravel 4 nhưng gặp phải lỗi này: ...
user-0leji5x 17 January 2018 | 511 lượt xem

Cơ Bản Về Routing trong Laravel

Các route trong Laravel được định nghĩa sử dụng class Route. Class này cung cấp các phương thức theo kiểu static như GET, POST, PUT, DELETE... dùng để quy định route sẽ được dùng để...
user-lsp9miq 06 March 2018 | 226 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết