Hoạt Động Gần Đây

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

Minh Phạm Minh Phạm 07 October 2015
Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...
bài viết Laravel Web PHP MySQL

Tìm Hiểu Về Laravel Generator

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 09 October 2015
Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta...
bài viết Laravel Web PHP

Lỗi timeout khi cài đặt

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...

Không cài được Laravel bằng composer

Hải Phạm Hải Phạm 01 January 2017
Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Tran Thuy Tran Thuy 16 October 2015
Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Duan Le Duan Le 01 January 2017
Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Trung Quân Trung Quân 01 January 2017
Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong. Có bạn nào bị như tương tự không vậy? ...

Mcrypt PHP extension required.

Hoang Anh Hoang Anh 30 December 2016
Khi cài đặt Laravel trên Mac OS X mình sử dụng Composer như sau: $ composer create-project laravel/laravel laravel_app Một thời gian sau khi chạy câu lệnh trên thì gặp phải lỗi như sau: ...

Laravel Eloquent quy định các cột của bảng cần lấy liệu về

Anh Tuấn Anh Tuấn 30 December 2016
Trong cơ sở dữ liệu mình sử dụng một model là User được ánh xạ tới bảng tbl_users trên cơ sỡ dữ liệu. Bảng tbl_users có các cột như username, first_name, lastname, age, gender... Khi...
câu hỏi Laravel PHP Eloquent

Laravel: quy định table trên database được dùng với model

Khuê Vũ Khuê Vũ 06 March 2017
Trên cơ sở dữ liệu em có một bảng với tên order_customer là bảng trung gian kết nối giữa bảng orders và bảng customers. Trong code em tạo một model với tên OrderCustomer và model...
câu hỏi Laravel PHP ORM

Laravel: error in exception handler

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 14 February 2017
Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau: Laravel: error in exception handler Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có...
câu hỏi Laravel Apache Webserver

Laravel: Tại sao sử dụng lớp "Input" thay vì $_POST hoặc $_GET

Trần Diễm Trần Diễm 11 July 2017
Khi làm việc với Laravel thì em thấy framework này có cung cấp lớp Input để lấy ra dữ liệu trong form: $name = Input::get("first_name"); ...
câu hỏi Laravel PHP

Laravel: Cách tạo flash message trên trang

Đình Anh Đình Anh 23 February 2017
Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở...
bài viết Laravel PHP

Giải Thích Về Dependency Injection Pattern Sử Dụng Laravel 5

Đình Anh Đình Anh 20 July 2017
Lưu ý 0.0: Câu chữ của bài viết và source code minh họa kèm theo được tinh gọn tới mức tối đa để ngay cả khi độc giả không biết về Laravel framework vẫn có...

Laravel input autocomplete không work

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 24 November 2017
Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào...
câu hỏi Laravel PHP Form

Làm việc với Session trong Laravel

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 December 2017
Session là một cơ chế cho phép ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu người dùng (hay rộng hơn là client) và sử dụng dữ liệu này ở nhiều lượt truy cập khác...

Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi 404 Error trong Laravel

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 27 December 2017
Với Laravel từ phiên bản 5 trở lên cơ chế xuất dữ liệu ở tầng View sẽ luôn đi qua một bước xử lý trong method render() trong class Handler trong tập tin larave/app/Exceptions/Handler.php. Với...

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 09 January 2018
Trong controller em có thêm vào một đoạn code sử dụng lớp Validator của Laravel để đảm bảo tính unique của một trường trên table như sau: ...
câu hỏi Laravel PHP Validation

Laravel Route [RemindersController@postRemind] not defined [Fixed]

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 17 January 2018
Hi mọi người em đang làm theo một hướng dẫn tạo trang phục hồi mật khẩu sử dụng Laravel 4 nhưng gặp phải lỗi này: ...

Cơ Bản Về Routing trong Laravel

Trung Quân Trung Quân 06 March 2018
Các route trong Laravel được định nghĩa sử dụng class Route. Class này cung cấp các phương thức theo kiểu static như GET, POST, PUT, DELETE... dùng để quy định route sẽ được dùng để...
bài viết PHP Laravel
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết