Hoạt Động Gần Đây

Xác Thực Người Dùng Trong Laravel

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 08 October 2015
Xác thực người dùng là việc kiểm tra xem người dùng đang truy cập vào website đã đăng ký tài khoản trên trang web hay chưa. Quy trình này được thực hiện bằng cách yêu...

Tìm Hiểu Về Laravel Generator

bài viết Hoàng Tùng Hoàng Tùng 10 October 2015
Laravel Generator là gói thư viện được sử dụng cho Laravel Framework dùng để hỗ trợ việc tự động tạo ra các file code dựa trên mẫu có sẵn. Trong bài viết nay chúng ta...

Lỗi timeout khi cài đặt

câu hỏi Hải Phạm Hải Phạm 02 January 2017
Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout: Loading composer repositories with package information Installing dependencies (including require-dev) from lock file - Installing symfony/symfony (v2.3.4) Downloading: 100% [Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]...

Không cài được Laravel bằng composer

câu hỏi Hải Phạm Hải Phạm 02 January 2017
Khi cài Laravel sử dụng lệnh composer install thì em bị lỗi như trong hình phía dưới: Em đã chạy lại lệnh này vài lần nhưng vẫn bị báo lỗi? ...

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

câu hỏi Tran Thuy Tran Thuy 17 October 2015
Khi cài xong bị lỗi như vậy: Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543 Mình khác phục thế nào? ...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

câu hỏi Duan Le Duan Le 02 January 2017
Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

câu hỏi Trung Quân Trung Quân 02 January 2017
Sau khi cài đặt xong và mở trang web trên trình duyệt mình gặp phải lỗi: Whoops, looks like something went wrong. Có bạn nào bị như tương tự không vậy? ...

Mcrypt PHP extension required.

câu hỏi Hoang Anh Hoang Anh 31 December 2016
Khi cài đặt Laravel trên Mac OS X mình sử dụng Composer như sau: $ composer create-project laravel/laravel laravel_app Một thời gian sau khi chạy câu lệnh trên thì gặp phải lỗi như sau: ...

Laravel Eloquent quy định các cột của bảng cần lấy liệu về

câu hỏi Anh Tuấn Anh Tuấn 31 December 2016
Trong cơ sở dữ liệu mình sử dụng một model là User được ánh xạ tới bảng tbl_users trên cơ sỡ dữ liệu. Bảng tbl_users có các cột như username, first_name, lastname, age, gender... Khi...

Laravel: quy định table trên database được dùng với model

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 07 March 2017
Trên cơ sở dữ liệu em có một bảng với tên order_customer là bảng trung gian kết nối giữa bảng orders và bảng customers. Trong code em tạo một model với tên OrderCustomer và model...

Laravel: error in exception handler

câu hỏi Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 15 February 2017
Trên localhost sau khi mình cài Laravel sử dụng composer và chạy thì gặp phải lỗi sau: Laravel: error in exception handler Xem trong error log và access log trong Apache thì không thấy có...

Laravel: Tại sao sử dụng lớp "Input" thay vì $_POST hoặc $_GET

câu hỏi Trần Diễm Trần Diễm 12 July 2017
Khi làm việc với Laravel thì em thấy framework này có cung cấp lớp Input để lấy ra dữ liệu trong form: $name = Input::get("first_name"); ...

Laravel: Cách tạo flash message trên trang

bài viết Đình Anh Đình Anh 24 February 2017
Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở...

Giải Thích Về Dependency Injection Pattern Sử Dụng Laravel 5

bài viết Đình Anh Đình Anh 21 July 2017
Lưu ý 0.0: Câu chữ của bài viết và source code minh họa kèm theo được tinh gọn tới mức tối đa để ngay cả khi độc giả không biết về Laravel framework vẫn có...

Laravel input autocomplete không work

câu hỏi Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 25 November 2017
Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào...

Làm việc với Session trong Laravel

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 23 December 2017
Session là một cơ chế cho phép ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu người dùng (hay rộng hơn là client) và sử dụng dữ liệu này ở nhiều lượt truy cập khác...

Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi 404 Error trong Laravel

bài viết Nam Nguyễn Nam Nguyễn 28 December 2017
Với Laravel từ phiên bản 5 trở lên cơ chế xuất dữ liệu ở tầng View sẽ luôn đi qua một bước xử lý trong method render() trong class Handler trong tập tin larave/app/Exceptions/Handler.php. Với...

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

câu hỏi Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 10 January 2018
Trong controller em có thêm vào một đoạn code sử dụng lớp Validator của Laravel để đảm bảo tính unique của một trường trên table như sau: ...

Laravel Route [RemindersController@postRemind] not defined [Fixed]

câu hỏi Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 January 2018
Hi mọi người em đang làm theo một hướng dẫn tạo trang phục hồi mật khẩu sử dụng Laravel 4 nhưng gặp phải lỗi này: ...

Cơ Bản Về Routing trong Laravel

bài viết Trung Quân Trung Quân 07 March 2018
Các route trong Laravel được định nghĩa sử dụng class Route. Class này cung cấp các phương thức theo kiểu static như GET, POST, PUT, DELETE... dùng để quy định route sẽ được dùng để...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết