Hoạt Động Gần Đây

Cách Xem Nội Dung Của File trong Linux

Lê Trung Lê Trung 27 April 2017
Trên hệ điều hành Linux chúng ta có thể xem nội dung của file theo nhiều cách khác nhau như dùng các câu lệnh head, tail, more, less, cat hoặc grep... Mỗi cách có những...

Làm Quen Với Terminal Trên Linux

Lê Trung Lê Trung 08 February 2017
Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc chạy các câu lệnh. Chính...

Linux: Tìm Kiếm Process Đang Chiếm Cổng Cho Trước

Lê Trung Lê Trung 08 June 2017
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các cách khác nhau để tìm ra process đang chiếm giữ một cổng nào đó trên Linux. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết