Hoạt Động Gần Đây

Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ (hoặc tab trong trường hợp mở nhiều tab cùng lúc) hiện tại giống như trên...
user-bdhgr9v 02 January 2017 | 221 lượt xem

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew: $ brew install mysql Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server: ...
user-pfoagkl 02 January 2017 | 882 lượt xem

Mcrypt PHP extension required.

Khi cài đặt Laravel trên Mac OS X mình sử dụng Composer như sau: $ composer create-project laravel/laravel laravel_app Một thời gian sau khi chạy câu lệnh trên thì gặp phải lỗi như sau: ...
user-1zxjsf0 31 December 2016 | 883 lượt xem

Mac -bash: wget: command not found

Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau: $ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar Tuy nhiên gặp phải lỗi: ...
user-dciheab 30 December 2016 | 681 lượt xem

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...
user-s5harq4 29 December 2016 | 401 lượt xem

Mac OSX: hai tập tin php.ini cùng tồn tại trên máy

Sau khi cài đặt Xdebug em cần cấu hình lại PHP để include file xdebug.so. Kiểm tra trên terminal sử dụng lệnh php -i | grep php.ini thì em thấy nó nằm ở địa chỉ: ...
user-7mxl8zd 07 January 2018 | 121 lượt xem

Quản Lý User của Group Trên Linux và Mac OS X

Quản lý User trong Group là một tác vụ mà các lập trình viên cũng như các sysadmin thường hay phải đối mặt khi phải phân quyền file và thư mục trên hệ điều hành...
user-ortj16r 14 February 2017 | 517 lượt xem

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Dùng Git trên terminal em chạy câu lệnh dưới đây để kéo code về từ dự án: git pull origin master Thì em gặp phải trường hợp cứ được khoảng 8% là bị dừng lại...
user-2qdgbgd 14 July 2017 | 682 lượt xem

Homebrew: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.so'

Rất nhiều developer khi cài đặt MySQL server sử dụng Homebrew trên Mac OS và sau đó chạy thì gặp phải lỗi sau: ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.so' ...
user-whrlo2v 02 April 2017 | 521 lượt xem

Giới Thiệu Về Android Studio

Android Studio là một phầm mềm bao gồm các bộ công cụ khác nhau dùng để phát triển ứng dụng chạy trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android như các loại điện thoại...
user-pfuqrli 07 June 2017 | 134 lượt xem

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Trên Mac OS X

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn hai cách khác nhau để cài đặt MongoDB phiên bản Community Edition sử dụng [Homebrew][1] và cách cài đặt thủ công trên các hệ thống chạy hệ điều...
user-lsp9miq 21 June 2017 | 309 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết