MySQL

MySQL

MySQL là phần mềm quản trị các cơ sở dữ liệu có mối liên hệ (hay một RDBMS viết tắt của từ Relational Database Management System). MySQL hỗ trợ cú pháp của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL.

45 kết quả trả về