Bài viết
Web server hay máy chủ web là một loại máy chủ được dùng để xử lý các truy cập gửi đến yêu cầu cho nội dung trang web. Nếu kh...
Câu hỏi
Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng ch...
Bài viết
Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. C...