Nginx

Nginx là một phần mềm máy chủ web nhưng cũng có thể được sử dụng làm reserve proxy server, cân bằng tải load balancer hoặc bộ đệm HTTP. Phần mềm này được viết bởi Igor Sysoev và phát hành công khai lần đầu tiên vào năm 2004.